Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol
FUNGICID
Difenokonazol + ciflufenamid
FUNGICID
Difenokonazol + fludioksonil
Difenokonazol + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + metalaksil- M
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol
Hlorotalonil + tebukonazol
Hlorotalonil + tetrakonazol
FUNGICID
Izopirazam + difenokonazol
FUNGICID
Mandipropamid + difenokonazol
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Smeša primarnog i sekundarnog kalijum fosfita + hlorotalonil
Tiametoksam + difenokonazol + fludioksonil
INSEKTICID
Tiofanat-metil + difenokonazol
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju