Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Deltametrin
INSEKTICID
Tiakloprid + deltametrin
INSEKTICID
Tiametoksam + Deltametrin
Deltametrin + piperonilbutoksid
;
Preuzmi aplikaciju