Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + pirimetanil
FUNGICID
Hlorotalonil + tebukonazol
Hlorotalonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + propikonazol
FUNGICID
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Hlorotalonil + difenokonazol
Hlorotalonil + tiofanatmetil
Hlorotalonil + pikoksistrobin
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Hlorotalonil + propikonazol + ciprokonazol
Smešaprimarnogisekundarnogkalijumfosfita + hlorotalonil
;
Preuzmi aplikaciju