Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Acetamiprid + bifentrin
Hlorpirifos + bifentrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + cipermetrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + imidakloprid
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju