Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Hlorpirifos + bifentrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + cipermetrin
INSEKTICID
Pensikuron + imidakloprid
Hlorpirifos + imidakloprid
INSEKTICID
Imidakloprid + tebukonazol
INSEKTICID
Imidakloprid + gama-cihalotrin
INSEKTICID
Imidakloprid + lambda-cihalotrin
INSEKTICID
Klotianidin + imidakloprid + beta-ciflutrin
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju