Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Imidakloprid + tebukonazol
INSEKTICID
Imidakloprid + gama-cihalotrin
INSEKTICID
Imidakloprid + lambda-cihalotrin
INSEKTICID
Hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin
INSEKTICID
Klotianidin + imidakloprid + beta-ciflutrin
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
;
Preuzmi aplikaciju