Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Propamokarb-hidrohlorid + fenamidon
Propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil
FUNGICID
Propamokarb-hidrohlorid + fosetilaluminijum
Smešaprimarnogisekundarnogkalijumfosfita + hlorotalonil
;
Preuzmi aplikaciju