Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Folpet + metalaksil-M
Mankozeb + metalaksil
Metalaksil + mankozeb
FUNGICID
Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
Tebukonazol + biksafen
Fluazinam + metalaksilM
Mankozeb + metalaksil-M
FUNGICID
Prohloraz + tebukonazol
FUNGICID
Ciprodinil + tebukonazol
FUNGICID
Propikonazol + tebukonazol
FUNGICID
Protiokonazol + metalaksil
Fludioksonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Hlorotalonil + metalaksil-M
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Bakarizbakaroksihlorida + metalaksilM
Sedaksan + fludioksonil + metalaksil-M
Protiokolazol + tebukonazol + fluopiram
Spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol
FUNGICID
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
Prikaži još 20
;
Preuzmi aplikaciju