Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Trifloksistrobin
FUNGICID
Kaptan + trifloksistrobin
FUNGICID
Fluopiram + trifloksistrobin
Trifloksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Protiokonazol + trifloksistrobin
;
Preuzmi aplikaciju