Avex
FUNGICID
bakar-hidroksid + cimoksanil (461 + 60 g/kg)