Aktivne materije

Kompletna baza svih registrovanih aktivnih materija u Republici Srbiji

Folpet + dimetomorf
FUNGICID
Mankozeb + zoksamid
FUNGICID
Mankozeb + valifenal
FUNGICID
Ditianon + dimetomorf
FUNGICID
Mankozeb + cimoksanil
FUNGICID
Mankozeb + dimetomorf
FUNGICID
Mankozeb + metalaksil
Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
Mankozeb + benalaksil-M
FUNGICID
Mankozeb + metalaksil-M
FUNGICID
Ametoktradin + dimetomorf
FUNGICID
Mankozeb + fosetilaluminijum
Mankozeb + bakarizBordovskečorbe
Mankozeb + propamokarbhidrohlorid
;
Preuzmi aplikaciju